צילום: יואל ישראלי

אודות

בראשית, ביום שישי , ב 2 בנובמבר, שנת 1945, שהוא כ”ו בחשוון, התש”ו, שנת 5705 לספירת היהודים, נקבצו על אדמת מרץ ב’ יוצאי הכשרות נעמן, חדרה-המעפיל, בית זרע, מעברות, מזרע, עין המפרץ, קריית חיים-נחשונים ועין שמר, שחבריהן הם ילידי פולין גרמניה ואוסטריה, ויקימו קיבוץ חדש ששמו על מפת ישראל קיבוץ “המעפיל”.


ויעבדו החלוצים בכל עבודה קשה, בפרדס ובשדה, בגן הירק ובמטע הבננות, בכרם וברפת ויראו ברכה בעמלם. ויולידו ילדים ויקימו בתים, ויקלטו את שארית הפליטה מאירופה העשנה ואת יוצאי גרעין השוה”צ האנגלי, וילחמו על אדמתם וצדקת דרכם, ויראו ברכה בעמלם.

ויהי בוקר 1945 ויהי ערב 1955 ותם העשור הראשון.


ויילך הקיבוץ ויתרחב ויתבסס כלכלית וחברתית. ויגדלו שטחי השלחין וניטע מטע האבוקדו הראשון ונמשך מעשה הקליטה של חברות נוער, ותתווסף התעשייה לחקלאות, נוסד מג”ה (מפעל גרביים המעפיל), שלימים יהפוך ל”תגה” (תעשיית גרביים המעפיל), ותיבנה בריכת שחייה ויוקם ענף חדש – הכדורעף, שיביא כבוד ויקר  לקהילה כולה.

ויהי בוקר 1955 ויהי ערב 1965 ותם העשור השני.


ויוסיף הקיבוץ להתרחב ולהתבסס. מפעל חדש מוקם – מצפ”ה, שלימים יהפוך ל”MCP” , “שלישיית המעפיל” נולדת והופכת נכס תרבותי חשוב.

ויהי בוקר 1965 ויהי ערב 1975 ותם העשור השלישי.


וישובו חלק מבני הקיבוץ לבנות פה את ביתם ושכונות חדשות מוקמות ונבנות. ויחלו גם בקיעים ראשונים עם חלוף השנים ויתערערו אידיאולוגיות מבוססות עם שינויי העיתים.

ויהי בוקר 1975 ויהי ערב 1985, ותם העשור הרביעי.


ובעשור הרביעי מגיע “משבר גיל הארבעים”.

ויבוא המשבר הכלכלי ויבוא השבר החברתי. ויתדלדלו מקורות הפרנסה, ויקומו רבים מבני המקום ויילכו לחפש עתיד אחר לילדיהם. ויבקשו להם החברים הנותרים דרך חדשה, אשר תביא בעקבותיה את הלינה המשפחתית ואת המעבר לבית הספר האזורי.

ויהי בוקר 1985 ויהי ערב 1995 ותם העשור החמישי.


ויבואו הרפואה וועד ההנהלה, ויחילו על הקיבוץ את עידן ההפרטה. ויילך הקיבוץ ויתחזק, ותתייצב אט אט הכלכלה ותשוב מעט התקווה.

ויהיה בוקר 1995 ויהי ערב 2005 ותם העשור השישי.


ויוסיף הקיבוץ לצאת משברו ויזמין חברים חדשים להצטרף אל כוחו. ותלך הקהילה ותתרחב וישובו בנים שעזבו לבנות פה את ביתם. וייקלטו פה חברים חדשים, ויוולדו ילדים רבים וישוב הקיבוץ החדש לפרוח ולהתחדש. ונראה ברכה בעמלנו.

ויהי בוקר 2005 ויהי ערב 2015 ותם העשור השביעי.

צילום: יואל ישראלי
צילום: יואל ישראלי

כתבה: רותי מן